Name Work name Status
Іванова Лідія
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ
Reviewing
Івахнюк Микола
Синтез екзополісахариду етаполану за умов росту Acinetobacter sp. IMB B-7005 на пересмаженій соняшниковій олії
Expected payment
Ігнатюк Дарина
Утворення гетероциклічних амінів в кулінарії та їх вплив на організм людини
Paid
Ільчук Оксана
БІДНІСТЬ − АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Paid
Андрощук Дарія
ПЕРСПЕКТИВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Refused
Бідна Олександра
Економіко-екологічна доцільність виробництва біоетанолу як альтернативного виду палива
Paid
Баклажко Вікторія
Оцінка сорбційних властивостей шлаків Дніпродзержинського металургійного комбінату
Paid
Болєлий Олександр
ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ БАРВНИКІВ ЗІ СТІЧНОЇ ВОДИ
Reviewing
Бондарчук Ольга
Дослідження якості води за станом макрофітів
Reviewing
Бузан Галина
Система екологічної сертифікації та маркування згідно Технічного регламенту з екологічного маркування та ДСТУ ISO 14024
Reviewing
Візниця Інга
GENOTYPING OF Triticum aestivum L. CULTIVARS WITH IRAP MARKERS
Reviewing
Василенко Сергей
Управління екологічною безпекою централізованих систем водопостачання
Paid
Васьковец Людмила
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ
Paid
Вембер Валерія
Формування частинок залізовмісних фаз корозійного та біогенного походження в присутності катіонів нікелю
Paid
Гіра Валерія
ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ: АНАЛІЗ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Reviewing
Галевич Оксана
Деякі аспекти створення проекту зеленого даху у Львові
Paid
Галевич Оксана
До питання визначення основних засад та критеріїв формування асортименту рослин для зелених дахів
Paid
Гаркушина Анна
Використання біохімічних показників в системі екологічного моніторингу поверхневих вод
Paid
Глібовицька Наталія
Вміст золи у листкових пластинках деревних рослин в умовах нафтогазової контамінації довкілля
Paid
Глиняна Вікторія
Ексергетичний аналіз деструктивної переробки органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу
Paid
Глухота Ганна
БІОТЕСТУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ЗА ЇХ ВПЛИВОМ НА ГРУНТОВУ БІОТУ
Refused
Головач Катерина
Технологія знесолення морської води
Paid
Гомеля Микола
ІОНООБМІННЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НІТРАТІВ В ПРИСУТНОСТІ ХЛОРИДІВ
Reviewing
Гомеля Микола
ЗАХИСТ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ІОНАМИ МІДІ
Reviewing
Горб Валентина
Озеленення міста Херсон: стан та перспективи
Reviewing
Гортен Анна
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ЗА ПОШКОДЖЕННЯМИ ТА УСИХАННЯМ ГОЛОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЯК РАДІО- ТА ГАЗОЧУТЛИВОГО БІОІНДИКАТОРА АТМОСФЕРИ
Paid
Гребенюк Тетяна
АНАЛІЗ СТРУМЕНЕВИХ СПОСОБІВ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ
Paid
Грубнік Аліна
Інтенсифікація апарату в газоочищенні у виробництві кальцинованої соди
Reviewing
Діденко Галина
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Paid
Давыдов Вадим
Использование вейвлет – анализа сигналов при экспресс - контроле состояния жидких сред малогабаритным ЯМР спектрометром
Paid
Давыдов Вадим
Контроль состояния потока жидкой среды фотометрическими методами
Reviewing
Дворская Мария
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРОЦЕСИ КОРОЗІЇ В НЕЙТРАЛЬНОМУ ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Paid
Денисенко Александра
УНИКАЛЬНОСТЬ СВЯТЫХ ВОД МОНАСТЫРСКИХ ИСТОЧНИКОВ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Paid
Деревянко Юлія
ПРОТЕАЗИ НА ШКІРІ ЛЮДИНИ: ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБАХ
Paid
Дмитренко Марьяна
Анализ качества водопроводной воды г. Одесса
Refused
Думас Ірина
НАСЛІДКИ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Reviewing
Зданович Никита
Экологическая оценка качества воды реки Лидея по показателям макрозообентоса
Reviewing
Квартенко Олександр
Використання осадів станцій біологічного знезалізнення для осадження іонів важких металів із зворотних стоків гальванічного виробництва
Paid
Козловець Олександр
ВПЛИВ ДОЗИ ІНОКУЛЯТУ НА АНАЕРОБНУ ПЕРЕРОБКУ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ
Expected payment
Козлюк Марія
Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду
Refused
Кондрашова Любов
ПРОЦЕСИ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА З ПРИРОДНИХ ТА ПИТНИХ ВОД КАПІЛЯРНИМ ФІЛЬТРУВАННЯМ
Paid
Кононцев Сергій
Біологічна технологія утилізації твердих відходів рибницьких господарств індустріального типу
Reviewing
Константинова Анастасия
Використання бактеріальних векторних систем для цільової доставки лікарських препаратів при онкозахворюваннях
Reviewing
Кормишова Аліна
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КРИВОГО РОГУ
Reviewing
Коровченко Катерина
РЕАЛІЗАЦІЯ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА БІОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬMS EXCEL
Paid
Корольова Ольга
Ксилотрофні мікроскопічні гриби в складі чагарникової рослинності аридно-степової зони Північно-Західного Причорномор’я
Reviewing
Костирко Анна
ВОЛОКНИСТІ НАПІВФАБРИКАТИ ІЗ КОНОПЕЛЬ
Paid
Кость Марія
ВМІСТ МЕТАЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ БАСЕЙНУ РІЧКИ СТИР (У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОГО ПРОГИНУ)
Paid
Крайносвит Максим
Энергосберегающие технологии с использованием теплонакопителей и литий-ионных электрических аккумуляторов
Reviewing
Кужель Роман
ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МІДІ ЗІ СТІЧНОЇ ВОДИ
Reviewing
Кузьменко Владислав
Автоматизація екологічних розрахунків викидів підприємств
Reviewing
Кукіль Катерина
Отримання білкового гідролізату з відходів м'ясної промисловості
Expected payment
Кулібаба Тетяна
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІСЬКІ ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ
Paid
Куриляк Мирослава
РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН УКРАЇНИ, ЯК МАЙБУТНІ ОБ’ЄКТИ ОХОРОНИ NATURA 2000
Paid
Літинська Марта
REMOVAL OF As (V) COMPOUNDS FROM THE AQUATIC PHASE BY COAGULATION
Paid
Лего Екатерина
РОЗРОБОКА БІОХІМІЧНОГО НАПРЯМУ РЕГУЛЮВАННЯ БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ
Paid
Лобко Світлана
Улучшение экологических показателей и эффективности работы вращающихся прокалочных печей угольных материалов
Paid
Луцай Дар'я
Руйнування біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Аcinetobacter сalcoaceticus
Expected payment
Майстер Олена
Різноманіття фітопланктону річки Либідь. Основні загрози, що спричинюють зменшення різноманітності.
Paid
Малин Вероника
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ КУ-2-8 ПРИ ВИЛУЧЕННІ ІОНІВ МІДІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Paid
Мартинюк Яна
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ДОВКІЛЛЯ
Paid
Марценюк Дана
Методи утилізації Твердих Побутових Відходів
Refused
Медведєва Ольга
Екологічна специфіка р. Сугоклія у м. Кіровоград
Reviewing
Мелюк Аліса
ПТАХИ-СИНАНТРОПИ МІСТА КОРОСТЕНЬ
Paid
Микулёнок Игорь
Кольцевые насадки массообменных аппаратов для очистки газовых выбросов
Paid
Набокіна Ольга
Використання метанолу в якості енергоносія
Paid
Набокіна Ольга
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОАГУЛЯНТІВ
Paid
Нещерет Тетяна
Біологічні методи підготовки та переробки твердих відходів
Paid
Никитюк Лілія
Вплив біологічних індукторів на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinni IMB B-7405
Expected payment
Новікова Вікторія
ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ПІЩАНОГО СТЕПУ У ПРИРОДНЬОМУ ЗАПОВІДНИКУ «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ»
Paid
Овчарук Олег
Мониторинг качества воды реки Смотрич
Paid
Осипенко Вікторія
КОЗЛЯТНИК СХІДНИЙ ЯК СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ
Paid
Павлюковець Ірина
УТИЛІЗАЦІЯ ОЛІЄВМІСНИХ ВІДХОДІВ БІОКОНВЕРСІЄЮ У МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241
Expected payment
Папіш Микола
ЗАПАСИ ТА СТРУКТУРА МЕРТВОЇ ДЕРЕВИНИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНЬОГО ПАРКУ
Paid
Папка Оксана
Застосування даних дистанційного зондування Землі для оцінки екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.)
Reviewing
Петрук Роман
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Reviewing
Пилипенко Віктор
ВИКОРИСТАННЯ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ В ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛИВА
Paid
Потильчак Тетяна
ВПЛИВ ХЛОРИД ІОНІВ НА ДЕСОРБЦІЮ SO32- З ПОВЕРХНІ АНІОНІТУ АВ – 17 – 8, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЯКОСТІ РЕДОКСИТУ, ДЛЯ ЗНЕКИСНЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ
Paid
Россінський Володимир
Оцінка впливу синтетичних детергентів на процеси дефосфотації при біологічному очищенні стічних вод
Paid
Рязанцев Александр
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАЛЬНЫХ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
Paid
Савенко Інга
РУЙНУВАННЯ БІОПЛІВОК ЗА ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241
Reviewing
Семінська Ольга
Попередня підготовка міських стічних вод перед зворотноосмотичним очищенням
Expected payment
Сидоренко Инна
Очищення стічних вод гальванічних виробництв
Reviewing
Смокова Валентина
Оцінка якості середовища м.Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого
Reviewing
Смольская Ольга
СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В БИОМАССЕ ФИТОПЛАНКТОНА РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРУДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОДОТОКОВ
Paid
Сонько Сергій
Індикатори сталого розвитку - 24 роки після Ріо
Paid
Спильная Виктория
Визначення токсичності інсектицидних препаратів методом біотестування
Paid
Стець Галина
КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ УРБОЕКОСИСТЕМ МІСТА КИЄВА ЗА СТУПЕНЕМ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Paid
Стрельник Оксана
APPLICATION OF THE HRS TECHNOLOGY FОR PRODUCTION OF ECOLOGICALLY PURE RAW MATERIALS OF MEDICINAL PLANT DIGITALIS PURPUREA L.
Paid
Томін Олексій
Плазмова переробка сміття (ТПВ)
Paid
Томилин Феликс
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРОЙ МОЛЕКУЛ ФЕРОМОНОВ НАСЕКОМЫХ КСИЛОФАГОВ И ИХ КОММУНИКАЦИЕЙ
Reviewing
Трохименко Дмитрій
Актуальність екологічного аудиту в Україні
Reviewing
Тульская Оксана
Сучасний стан поводження з відходами в місті Хмельницький: проблеми, шляхи вирішення
Paid
Федорова Галина
Оцінка якості середовища м. Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого
Paid
Фесенко Алла
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Paid
Фесенко Алла
LIFE CYCLE ASSESMENT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
Paid
Харачко Тарас
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ
Paid
Цалко Олександра
Недиферинційована дисплазія сполучної тканини у підлітків
Refused
Цвенюк Вікторія
Маловідходна технологія знесолення води
Paid
Циганок Оксана
Дослідження стану самоочищення водних об'єктів Київської області
Reviewing
Шелюк Юлія
БІОІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ ФІТОПЛАНКТОНУ СОКОЛОВСЬКОГО КАР`ЄРУ (М. ЖИТОМИР)
Reviewing
Шеремета Анжела
Зменшення шкідливих викидів автомобільного транспорту шляхов використання перспективних альтернативних видів палива
Reviewing
Шилович Ярослав
СПОСОБИ УТИЛІЗАЦІЇ СО У СКЛАДІ ГАЗІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ВИПАЛІ ЕЛЕКТРОДІВ
Paid
Шинкарчук Мальвіна
ПРЕСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ
Paid
Шинкарчук Мальвіна
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ОРХІДЕЇ DENDROBIUM LINGUELLA RCHB. F, ЩО МІСТЯТЬ ГЕНИ BAR ТА CYP11A1 ЦИТОХРОМУ P450scc
Paid
Шкода Влада
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ
Reviewing
Шуриберко Мария
Оценка коррозионной агрессивности воды и ее стабильности по накипеобразованию
Expected payment